HISTORY

2023

2023

04월

연구개발전담부서 인정

2022

2022

02월  연구소 증설

04월  Histology Center 개소

2021

2021

02월  연구소 구축

2020

2020

11월  K2O 설립

history_start
경기도 시흥시 서울대학로 59-21, 8층 828호(정왕동, 배곧로얄팰리스테크노 1차) 케이투오     TEL : 031-362-6469    FAX : 031-362-6468    E-mail : info@k2o.co.kr
Copyrightⓒ 케이투오.kr     All rights reserved